Privacy Verklaring

Privacy Verklaring
Praktijk Sandra Alferes Dias
Monitorweg 48
1322 BJ Almere
Tel: 06-22661928
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Let op, deze verklaring kan door nieuwe informatie of regels veranderen, lees dus regelmatig deze verklaring. Op dit moment is het volgende van toepassing:

Ik, Sandra Alferes Dias, kan gegevens van je verwerken, ofwel omdat je gebruik maakt van mijn diensten als therapeut of coach, ofwel omdat je mij een mail stuurt naar aanleiding van een bezoek aan een van mijn websites.

Voor bezoekers die mij een mail sturen: Ik verwerk je persoonsgegevens, namelijk je naam en je mailadres, om je per email te kunnen beantwoorden. Ik zal onze correspondentie vertrouwelijk behandelen. Als je verder geen gebruik maakt van mijn diensten of op andere manier contact wil hebben, zal ik op verzoek ook je mailadres verwijderen. Ik geef jouw adres niet aan derden, tenzij ik je daar om toestemming voor heb gevraagd. Ik communiceer via Protonmail.com, en ik raad je aan hetzelfde te doen, of in ieder geval een europese mailprovider te gebruiken. Ik sta niet in voor de complete privacy van communicatie via Gmail.

Cookies. Voor zover ik weet zijn er in deze site geen cookies verwerkt. Hooguit wordt er op geanonimiseerde wijze een logfile gegenereerd voor bezoekersstatistieken waarbij het IP adres wordt gebruikt. Als je toch een cookie krijgt, laat het mij dan weten, dan zal ik maatregelen treffen.

Daarnaast kan ik je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten behandelovereenkomst.

Privacyverklaring voor cliënten van de praktijk van Sandra Alferes Dias.

Ik wil voldoen aan de Algemene Verordening Gegevens AVG. Daarom doe ik mijn best jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

Ik je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt, enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Als ik je toestemming nodig heb voor de verwerking van je gegevens vraag ik die.

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst, echter dan zal ik je vooraf hiervan op de hoogte stellen en zo nodig toestemming vragen.

Ik ben op de hoogte van je rechten omtrent je persoonsgegevens, en ik zal je hierop wijzen op een moment dat dat van toepassing is.

Als je na het lezen van deze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit te allen tijde.

Waarvoor gebruik ik je persoonsgegevens
De volgende doeleinden:

Financiële administratie en facturering

Het geven van therapie of coaching

Het desgewenst opsturen van opname van de consulten

Het vragen om feedback over de therapie of coaching en effecten van de therapie of coaching, eventueel in geanonimiseerde vorm

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens hebben:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Huisadres;

Emailadres;

Telefoonnummer;

Geboortedatum;

Bankgegevens ivm facturering;

Zorgverzekeraar en polisnummer, indien van toepassing.


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Ik, Sandra Alferes Dias,
verwerk gegevens die nodig zijn voor je behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om je toestemming door middel van een toestemmingsformulier.


Biografische gegevens die van belang kunnen zijn voor de behandeling

Voornamen van belangrijke personen in het leven van de client

Medicijngebruik

Huisarts en behandelend geneeskundige, naam en telefoonnummer.

Klachten waarvoor behandeling gezocht wordt, en bijkomende klachten en lichamelijke verschijnselen

Voortgang van de behandeling


Deze gegevens heb ik voornamelijk handgeschreven op papier, ofwel ingevuld op een voorbedrukt formulier, ofwel genoteerd in een aantekeningenboek. Dit papier bewaar ik in een afgesloten kast.


Na toestemming en op verzoek, audio opnames waarbij de voornaam van cliënt en ook voornamen van anderen in voor kunnen komen, alsmede het consult geheel te beluisteren is.

Minderjarigen
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik net als bij de behandeling zelf om toestemming van hun ouders of voogd.

Verstrekken aan derden
De gegevens die je aan mij geeft kan wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, echter nooit zonder je op de hoogte hiervan te stellen en om toestemming te vragen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is mijn boekhouder, die inzage heeft in mijn bankafschriften, waar ook naam, adres en bankgegevens van mijn clienten te zien zijn.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij mij opvraagt, of als er sprake is van dreiging van ernstige lichamelijke schade. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden zoals andere geneeskundige behandelaars indien jij mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Vanwege de financiele administratie moeten de relevante gegevens mbt financien 7 jaar worden bewaard. Dossiergegevens moeten wettelijk 15 jaar worden bewaard. U heeft recht op verwijdering van deze gegevens, indien u een formulier daarvoor tekent.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Iedereen die kennis van jouw gegevens zou kunnen nemen, met name mijn boekhouder, is gebonden aan geheimhouding daarvan.

Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;

Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

mijn pc heeft de meest recente versie van Bitdefender als anti-virus, anti-ransomware en anti-diefstal geinstalleerd

Ik bewaar de gegevens op papier en ook de harddisk waarop de audio opnames staan in een afgesloten kast. In principe is deze harddisk nooit in contact met het internet. Als ik er gegevens opzet sluit ik de internet verbinding af.

Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.

Communicatie
Ik mail met cliënten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Protonmail heeft een sterke encryptie van mails, en medewerkers of computers van dit bedrijf kunnen de mails niet inzien, in tegenstelling tot Gmail, wat ik afraad om voor persoonlijke en gevoelige dingen te gebruiken. Als je met mij veilig wil communiceren, open dan een account op Protonmail zodat onze hele communicatie encrypted is. Ik heb ook een verwerkersovereenkomst met Protonmail afgesloten.

We kunnen ook op Whatsapp communiceren, via 0622661928, zowel per chat als per videochat, wat momenteel nog encrypted is en niet ingezien kan worden door facebook. Ik houd de ontwikkelingen in de gaten. Ook kan ik de (tekst)chat naderhand op verzoek verwijderen.

Audiobestanden kun je meenemen op een usb stick, of zelf opnemen op je smartphone. In veel gevallen stuur ik ze per www.wetransfer.com , wat in Europa is gevestigd en waar ik een verwerkersovereenkomst mee heb. De bestanden zijn alleen toegankelijk voor jouw mailadres, en blijven enkele dagen op de server staan voor ze worden verwijderd.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.